മാടത്തരുവി

Madatharuvi
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 June, 1967