മോഹൻ

Mohan
എ മോഹൻ, മോഹനൻ

"ഓർമ്മകളേ വിട തരൂ" എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചമയം.