ഒരുക്കം

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ബാനർ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
139മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ബോംബെ, കാവാലം

orukkam poster