രാജൻ വരന്തരപ്പള്ളി

Rajan Varantharappalli

1951 ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി പുത്തൻചിറക്കരൻ ഹൗസിൽ കൊച്ചപ്പന്റെയും തങ്കമ്മയുടെയും മകനായി വരന്തരപ്പള്ളി യിൽ ജനിച്ചു. സിനിമയിൽ കലാസംവിധാന രംഗത്തും പരസ്യ രംഗത്തും സജീവമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. 2021 ഫെബ്രുവരി പത്തിന് നിര്യാതനായി.