കെ ജി രാജശേഖരൻ

K G Rajasekharan
Date of Death: 
Friday, 22 March, 2019
കെ ജി രാജശേഖരൻ നായർ
രാജശേഖരൻ
സംവിധാനം: 20
കഥ: 4

പ്രശസ്ത ഗായിക അമ്പിളി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ്