അവൻ ഒരു അഹങ്കാരി

Released
Avan oru ahankari (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 August, 1980