കരൺ - മാസ്റ്റർ രഘു

Karan / Master Raghu
Date of Birth: 
ചൊവ്വ, 19 August, 1969
മാസ്റ്റർ രഘു
കരൺ
രഘു കേശവൻ

മാസ്റ്റർ രഘു തന്നെയാണ് കരൺ എന്ന അഭിനേതാവ്. മാസ്റ്റർ രഘു എന്ന പേരാണ് ചെയ്ത ബാലവേഷങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയത്.