രാജഹംസം

Released
Rajahamsam (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 October, 1974