കെ എം ഭാസ്ക്കരൻ

K M Bhaskaran

വസ്ത്രാലങ്കാരം - രതിനിർവ്വേദം -1978