പാവാടക്കാരി

Pavadakkari
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 October, 1978