സർവ്വേക്കല്ല്

Survey Kkallu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 July, 1976