കമാസ്

Kamas

28 harikAmbhOji janya
Aa: S M1 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ