പരമ്പരാഗതം

Traditional
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 39
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 4