ഇവൻ മേഘരൂപൻ

Released
Ivan Megharoopan - Malayalam Movie
കഥാസന്ദർഭം: 

മനതാരിൽ പ്രണയവും ചുണ്ടിൽ കവിതയുമായി കേരളത്തിന്റെ ചൂട് അറിയാൻ യാത്രികനായി മാറിയ പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെന്ന കവിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ സംഭവബഹുലമായ പരിണാമങ്ങൾ ഹൃദയസ്പർശിയായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഇവൻ മേഘരൂപൻ.കവിയുടെ ജീവിതത്തെ അതേപടി ആവിഷ്ക്കരിക്കാതെ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പിയെ കാണുന്നതെന്ന് ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണിത്.

സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 July, 2012
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.megharoopan.com/