കലാമണ്ഡലം പ്രഭാകരൻ

Kalamandalam Prabhakaran

ഇവർ മേഘരൂപൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ വേഷം അഭിനയിച്ചു