എബ്രിഡ് ഷൈൻ

Abrid Shine
Date of Birth: 
തിങ്കൾ, 28 March, 1977
സംവിധാനം: 5
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 5
തിരക്കഥ: 5

ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയ അബ്രിദ് ഷൈൻ 1983 എന്ന ചിത്രത്തോടെ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നു