1983

കഥാസന്ദർഭം: 

1983 ൽ ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റിൽ ലോക കപ്പ് നേടുമ്പോള് 10 വയസ്സുള്ള കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം രമേശന്റെ (നിവിൻ പോളി) തുടർന്നുള്ള 30 വർഷത്തെ ജീവിതമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഇതിവൃത്തം. മക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും കഴിവുകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പഴയ/പുതിയ തലമുറകൾ പുലർത്തിയ വ്യത്യസ്ഥകാഴ്ചപ്പാടും ക്രിക്കറ്റ് എന്ന സ്പോർട്ട്സിന്റെ, ക്രിക്കറ്റ് ലഹരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.

സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
138മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 January, 2014
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
വൈക്കം, തലയോലപറമ്പ്, തിരുവനന്തപുരം

bROIs4zMgjo