വിനോദ് ഷൊർണ്ണൂർ

Vinod Shornur

പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ , പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ , പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിനോദ് ഷൊർണ്ണൂർ  ഒരു വടക്കൻ സെൽഫി ചിത്രം നിർമ്മാണം ചെയ്തു