അർജ്ജുനൻ സാക്ഷി

Arjunan Sakshi (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കാനെത്തുന്ന ആർക്കിട്ടെക്റ്റ് റോയ് മാത്യു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരിടുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റുമാണ് കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം.അർജ്ജുനൻ എന്ന രഹസ്യവ്യക്തിത്വത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതോടെ പല അപ്രിയസത്യങ്ങളിലേക്കും  വികാസം പ്രാപിക്കുകയാണ് കഥ.

നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 January, 2011
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.arjunansaakshi.com/

-AoyiVQeOmc