രഘുരാമ വർമ്മ

REGHU RAMA VARMA

ലാൽജോസിന്റെ സ്പാനിഷ് മസാല എന്ന ചിത്രത്തിൽ സഹസംവിധായകൻ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു.