സിന്റോ സണ്ണി

Sinto Sunny
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 3
സംവിധാനം: 2
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2