അച്ചുവിന്റെ അമ്മ

Released
Achuvinte Amma (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

സുഹൃത്തുക്കളെപ്പോലെ ജീവിക്കുകയും പരസ്പരം ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അമ്മ വനജയും മകൾ അച്ചുവും. എന്നാൽ അവളുടെ അച്ഛനാരെന്നു മാത്രം അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുകളുണ്ടാവുന്നു.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 26 January, 2005