അഴകപ്പൻ

Name in English: 
Azhagappan
എൻ അളഗപ്പൻ നാരായണൻ പിള്ള
Alias: 
എൻ അളഗപ്പൻ
അളഗപ്പൻ നാരായണൻ പിള്ള
അഴഗപ്പൻ