അരികെ

So Close
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രണയബദ്ധരായ കമിതാക്കളുടേയും അവരുടെ കൂട്ടുകാരിയുടേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും സ്നേഹനിരാസത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തെത്തേടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റേയും തിരിച്ചറിയിലിന്റേയും കഥ പറയുന്നു. 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 May, 2012

UhXNuQMGTGM