വിന്ധ്യൻ

Vindhyan

നിർമ്മാതാവ്, നടൻ

പ്രശസ്ത നിർമ്മാതാവായ വിന്ധ്യൻ, ശ്യാമപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ഓഫ് സീസണിൽ (കേരള കഫെ) ഒരു വേഷം ചെയ്ത് അഭിനയരംഗത്തെത്തി.