വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും

Vasanthiyum Lakshmiyum Pinne njaanum
സംവിധാനം: