പ്രസാദ് 70 എം എം

Prasad 70mm

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കനൽക്കാറ്റ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1991

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
സൈന്യം ജോഷി 1994
നാടുവാഴികൾ ജോഷി 1989
തമ്മിൽ തമ്മിൽ സാജൻ 1985

Lab

Sound Mixing

ശബ്ദസങ്കലനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ സത്യൻ അന്തിക്കാട് 2000