വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ

Released
Veendum Chila Veettukaryangal
കഥാസന്ദർഭം: 

കഷ്ടപ്പാടറിയാതെ വളർന്ന റോയിക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്റെ അലസതയും ഉത്തരവാദിത്ത്വമില്ലായ്മയും വിനയാകുന്നു.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

Veendum Chila Veettukaryangal 4K Malayalam Movie | Jayaram, Thilakan, Samyuktha Varma, KPAC Lalitha