സുരേഷ് പിള്ള

Suresh Pillai

അഭിനേതാവും സംവിധായകനുമായ സുരേഷ് പിള്ള (സുരേഷ് തിരുവല്ല) കന്മദം, തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു.

Suresh Thiruvalla