തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്

Released
Thenmavin Kombath
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
168മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 May, 1994