അജയൻ

Ajayan

ധാരാളം സിനിമകളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അജയൻ പഴയ കാല നടിയായ അടൂർ പങ്കജത്തിന്റെ മകൻ കൂടിയാണ്.