ഇന്നലെ

Released
Innale
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു ബസ്സപകടത്തിന്റെ ഫലമായി ഭൂതകാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മുഴുവൻ ഓർമകളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി തനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയ ചെറുപ്പക്കാരനുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും പുതിയ വ്യക്തിത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 May, 1990