വി രാമചന്ദ്രൻ

V Ramachandran
Ramachandran Actor
രാമചന്ദ്രൻ (പത്മരാജൻ സിനിമകൾ)

പത്മരാജൻ ചിത്രങ്ങളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു വി രാമചന്ദ്രൻ. ദൂരദർശൻ തുടങ്ങി നിരവധി ടിവി ചാനലുകളിൽ ടെലി ഫിലിമുകളിലും സീരിയലുകളിലും അഭിനയിച്ചു. ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാമചന്ദ്രൻ എസ് ബി ടി യിൽ ബാങ്ക് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.