അരപ്പട്ട കെട്ടിയ ഗ്രാമത്തിൽ

Released
Arapetta kettiya gramathil
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 August, 1986