സൂര്യ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് തിരുവനന്തപുരം

Title in English: 
Surya Outdoor Unit Trivandrum