അമ്പട ഞാനേ

Ambada Njane
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 29 May, 1985