അമ്പട ഞാനേ

Ambada Njane
Screenplay: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 29 May, 1985