കെ ദൊരൈസ്വാമി

K Doraiswami - A V M Garden Theater
എ വി എം ഗാർഡൻ തീയറ്റർ