ശബ്ദലേഖനം

Displaying 1 - 100 of 1152
സപ്താ റെക്കോർഡ്സ്, കൊച്ചിൻ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
Akhil Dwaraka
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ശബ്ദലേഖന സഹായി
Ajayan Adatt
അജയൻ അദാത്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
തൽസമയ ശബ്ദലേഖനം
വിസ്മയാമാക്സ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
അനന്തകൃഷ്ണൻ ജെ
തരംഗിണി സ്റ്റുഡിയോ
തരംഗിണി
അനിൽ അർജുൻ
ലാൽ മീഡിയ
അനീഷ് മെഗാ മീഡിയ കൊച്ചി
Location FX Recording
കെ എൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ, ഉദയ
മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമെർ
അഭിഷേക് എസ് ഭട്ടതിരി
എമിൽ മാത്യൂസ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക്സ് മുംബൈ
അർണവ് ദത്ത, അരുണാഭ് ദത്ത
അസിസ്റ്റന്റ് സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഏറിസ് വിസ്മയ മാക്സ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
അരുൺകുമാർ ബോസ്, അരുൺ ബോസ്
ലാൽ മീഡിയ
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
തൽസമയ ശബ്ദലേഖനം
Joy theatre
സിങ്ക് സൗണ്ട്

Pages