ശബ്ദലേഖനം

Displaying 1 - 100 of 1312
വിശ്വനാഥ് സപ്രി, വിശ്വനാഥ് സാപ്രി, ഫോളി സൂപ്പർവൈസർ
സപ്താ റെക്കോർഡ്സ്, കൊച്ചിൻ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
തൽസമയ ശബ്ദലേഖനം
Akhil Dwaraka
സിങ്ക് സൗണ്ട്
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ശബ്ദലേഖന സഹായി
Ajayan Adatt
അജയൻ അദാത്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ്
അസിസ്റ്റൻ്റ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
തൽസമയ ശബ്ദലേഖനം
വിസ്മയാമാക്സ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
തത്സമയ ശബ്ദലേഖനം
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
അഥർവ്വ് സി ബാബു
അനന്തകൃഷ്ണൻ ജെ
തരംഗിണി സ്റ്റുഡിയോ
തരംഗിണി
അനിൽ അർജുൻ
ലാൽ മീഡിയ
അനീഷ് മെഗാ മീഡിയ കൊച്ചി
Location FX Recording
കെ എൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ, ഉദയ
ഫോളി സൂപ്പർവൈസർ, അഭിജിത്
മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമെർ
അഭിജിത് ശ്രീധർ
അഭിരാം
തൽസമയ ശബ്ദലേഖനം
അഡീഷണൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എഡിറ്റർ
അഭിഷേക് എസ് ഭട്ടതിരി
എമിൽ മാത്യൂസ്
അമേയ് ലോന്ധേ
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക്സ് മുംബൈ
അർണവ് ദത്ത, അരുണാഭ് ദത്ത

Pages