ശബ്ദലേഖനം

Displaying 1 - 100 of 887
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
Akhil Dwaraka
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ശബ്ദലേഖന സഹായി
Ajayan Adatt
അജയൻ അദാത്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
വിസ്മയാമാക്സ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
തരംഗിണി സ്റ്റുഡിയോ
തരംഗിണി
ലാൽ മീഡിയ
അനീഷ് മെഗാ മീഡിയ കൊച്ചി
Location FX Recording
കെ എൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ, ഉദയ
മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമെർ
അഭിഷേക് എസ് ഭട്ടതിരി
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക്സ് മുംബൈ
ഫോളി എഡിറ്റർ
ഏറിസ് വിസ്മയ മാക്സ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
അരുൺകുമാർ ബോസ്, അരുൺ ബോസ്
ലാൽ മീഡിയ
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ന്യൂ ടിവി
ശബ്ദ സഹായി
പ്രസാദ് സ്റ്റുഡിയോ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ചിത്രാഞ്ജലി
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
അരുൺ കുമാർ ആർ
ശബ്ദലേഖന സഹായി
വി- ഫ്രെയിംസ് മീഡിയ ലാബ്
അസി സൗണ്ട് എഡിറ്റർ

Pages