ശബ്ദലേഖനം

Displaying 1 - 100 of 1046
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
Akhil Dwaraka
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ശബ്ദലേഖന സഹായി
Ajayan Adatt
അജയൻ അദാത്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
വിസ്മയാമാക്സ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
തരംഗിണി സ്റ്റുഡിയോ
തരംഗിണി
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ലാൽ മീഡിയ
അനീഷ് മെഗാ മീഡിയ കൊച്ചി
Location FX Recording
കെ എൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ, ഉദയ
മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമെർ
അഭിഷേക് എസ് ഭട്ടതിരി
എമിൽ മാത്യൂസ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക്സ് മുംബൈ
ഫോളി എഡിറ്റർ
അസിസ്റ്റന്റ് സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഏറിസ് വിസ്മയ മാക്സ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
അരുൺകുമാർ ബോസ്, അരുൺ ബോസ്
ലാൽ മീഡിയ
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
Joy theatre
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
സിങ്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്, ഹർഷൻ
ന്യൂ ടിവി
ശബ്ദ സഹായി
പ്രസാദ് സ്റ്റുഡിയോ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്

Pages