ഇനിയും കുരുക്ഷേത്രം

Iniyum Kurukshethram
സംവിധാനം: 
ബാനർ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 May, 1986