എന്നു നാഥന്റെ നിമ്മി

Ennu Nathante Nimmy
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 December, 1986