നവോദയ

Navodaya

Camera Unit

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കളിയാട്ടം ജയരാജ് 1997

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
നാട്ടുരാജാവ് ഷാജി കൈലാസ് 2004

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
നാട്ടുരാജാവ് ഷാജി കൈലാസ് 2004