തച്ചോളി അമ്പു

Thacholi Ambu
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 29 August, 1978
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഇടുക്കി റിസർവോയറിന്റെ പരിസരം

thacholi ambu poster