എൻ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി

N Govindankutti
എൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി
ഗോവിന്ദൻകുട്ടി
ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി
കഥ: 11
സംഭാഷണം: 23
തിരക്കഥ: 20

നാടകനടനും രചയിതാവും ചലച്ചിത്ര നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായിരുന്നു എൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി. 1924ൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ജനിച്ചു ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി കെ പി ഏ സിയിലൂടെ നാടകരംഗത്ത് സജീവമായി.

1956 കോട്ടയം ജ്യോതി തീയറ്റേഴ്സിനുവേണ്ടി ഇദ്ദേഹം രചിച്ച ഉണ്ണിയാർച്ച എന്ന നാടകം പിന്നീട് ഒരു മലയാളചലച്ചിത്രമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. 150-ഓളം ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി 24 ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ രചിച്ചു. 11 നാടകങ്ങളും ഇരുപത് കഥാസാമാഹാരങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നൂറിലധികം നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാക്ഷാൽ ശ്രീമാൻ ചാത്തുണ്ണിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രം.