ഓർമ്മകൾ മരിക്കുമോ

Released
Ormakal marikumo
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രാണനു തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയും, ഭർത്താവും.  ഭാര്യ ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നു.  അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് ഭർതൃ വീട്ടുകാർ പറയുന്നു.   അവൾ പുനർജ്ജനിക്കുന്നു - തന്റെ മരണം ആത്മഹത്യ ആയിരുന്നുവോ, അതോ കൊലപാതകമായിരുന്നുവോ  എന്ന് തെളിയിക്കാൻ.