ഫിലിം സെന്റർ

Film Center

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
അൽഫോൻസ ഒ ജോസ് തോട്ടാൻ 1952