എസ് ആർ പുട്ടണ്ണ

S R Puttanna
Date of Birth: 
Friday, 1 December, 1933
സംവിധാനം: 7
തിരക്കഥ: 1