സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ

School Master (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

സ്കൂൾ മാനേജ്മന്റുകളുടെ അനധകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മൂലം ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായ ഒരു അധ്യാപകന്റെ കഥയാണു ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: