രാഗിണി

Ragini
സീനിയർ
തിരുവിതാംകൂർ സഹോദരിമാർ ലളിത രാഗിണി പദ്മിനിമാരിലെ രാഗിണി
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1