ആർ വേലപ്പൻ നായർ

Name in English: 
R Velappan Nair