യാചകൻ

Yachakan
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 12 September, 1951